Δημιουργία μίας ενιαίας ευρωπαϊκής δήλωσης για το Φ.Π.Α.

31/10/2013

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την τροποποίηση της οδηγίας που διέπει το Φ.Π.Α., προκειμένου να αντικατασταθούν οι εθνικές δηλώσεις από μία τυποποιημένη ευρωπαϊκή δήλωση. Η δήλωση θα περιλαμβάνει μόνο 5 υποχρεωτικά πεδία και τα Κράτη Μέλη θα έχουν την δυνατότητα να ζητήσουν ορισμένα πρόσθετα στοιχεία. Με αυτό τον τρόπο, η Επιτροπή αποβλέπει στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις, στη διευκόλυνση της διασυνοριακής επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και στη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης στην Ε.Ε.. Η νέα οδηγία προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ το 2017.

περισσότερα

 

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα