Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς

13/02/2018

Tο 2018, η Ευρώπη θα αναδείξει την πολυμορφία της πολιτιστικής κληρονομιάς της, υποστηρίζοντας εκδηλώσεις σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό θα διαθέσει 5 εκατ. ευρώ σε δράσεις που αποβλέπουν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την κοινή ευρωπαϊκή ιστορία, στην προαγωγή των ευρωπαϊκών αξιών, καθώς και στην ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι πολιτιστικοί φορείς, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και οι περιφερειακές και τοπικές αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά στις προγραμματισμένες πολιτιστικές δραστηριότητες.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα