Η Ε.Ε. συμβάλλει στη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα

09/12/2016

Πρόσφατη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξετάζει τη συνεισφορά των χρηματοδοτικών μέσων που υποστηρίζουν τις μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση, αναλύει τη συνεκτικότητα, την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, τη συμπληρωματικότητά τους και προτείνει τον εκσυγχρονισμό τους, ώστε να ανταποκρίνονται στη νέα στρατηγική προσέγγιση της Ε.Ε. αναφορικά με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δομών. Η μελέτη συμπεραίνει ότι η χρήση των ενωσιακών  πόρων διαδραματίζει θετικό ρόλο στην υλοποίηση των αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αλλά επισημαίνει ότι, προς το παρόν, έχει περιορισμένo αντίκτυπο στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης.

περισσότερα