Η Πολιτική Ανταγωνισμού της Ε.Ε. συμβάλει στην οικονομική ανάκαμψη

31/10/2013

Σε πρόσφατη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταδεικνύεται ότι η υλοποίηση της ευρωπαϊκής Πολιτικής Ανταγωνισμού έχει οδηγήσει στη λήψη αντιμονοπωλιακών μέτρων και στο συστηματικό έλεγχο των συγχωνεύσεων και των κρατικών ενισχύσεων. Η μελέτη εκτιμά ότι η Πολιτική Ανταγωνισμού συμβάλει καθοριστικά στην οικονομική ανάκαμψη της Ε.Ε., στην επίτευξη των στόχων της "Στρατηγικής 2020" και προτείνει, μεταξύ άλλων, την απελευθέρωση του τομέα των αερομεταφορών, τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και την προώθηση μιας ενιαίας ενεργειακής αγοράς.

περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα