Η απασχόληση των νέων δεν εξαρτάται άμεσα από την συνταξιοδότηση των ηλικιωμένων

01/10/2013

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ε.Κ., η παραμονή στην αγορά εργασίας των ηλικιωμένων δεν αποτελεί εμπόδιο στην απασχόληση των νέων. Η μελέτη αναλύει την υφιστάμενη κατάσταση στην αγορά εργασίας και συμπεραίνει ότι η πρόωρη συνταξιοδότηση των ηλικιωμένων δεν θα είχε θετική επίδραση στην απασχόληση των νέων, ενώ αντίθετα θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων. Επιπλέον, προτείνει σειρά μέτρων, όπως την διευκόλυνση της διαπεριφερειακής και διακρατικής κινητικότητας και τη διά βίου κατάρτιση και εκπαίδευση, προκειμένου να ενισχυθεί η λειτουργία της αγοράς εργασίας και να διευκολυνθεί η απασχόληση και των δύο ηλικιακών ομάδων.

περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα