Η παγκοσμιοποίηση συμβάλλει στην άνιση ανάπτυξη των περιφερειών

05/02/2018

Στις 22 Ιανουαρίου, σε ειδική εκδήλωση της Επιτροπής των Περιφερειών παρουσιάστηκε μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εξετάζει για πρώτη φορά τις συνέπειες του διεθνούς εμπορίου στην οικονομική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών. Τα αποτελέσματα της μελέτης καταδεικνύουν ότι οι συνέπειες του παγκοσμιοποιημένου εμπορίου είναι σημαντικές και διαφέρουν με βάση το ΑΕΠ των περιφερειών, καθώς και τη χρήση της καινοτομίας και των προχωρημένων τεχνολογιών στην παραγωγή προϊόντων.  Οι περιφέρειες με υψηλή τεχνολογία και πολλαπλή εξειδίκευση προσαρμόστηκαν καλύτερα και επωφελήθηκαν της παγκοσμιοποίησης. Τα νέα δεδομένα συνηγορούν υπέρ της εξεύρεσης μίας εκσυγχρονισμένης προσέγγισης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επίτευξη των  στόχων της Ένωσης για την Κοινωνική και Εδαφική Συνοχή.