Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αποτελεί προτεραιότητα του Ταμείου Συνοχής

14/11/2016

Την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020, το Ταμείο Συνοχής, που αντιστοιχεί στο 14% των πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, θα διαθέσει στην Ελλάδα 3,2 δισ. ευρώ. Τα επόμενα χρόνια, το Ταμείο Συνοχής θα χρηματοδοτήσει δράσεις που ενθαρρύνουν την οικονομική δραστηριότητα με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (8%), προωθούν την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (3,7%), υποστηρίζουν την αποδοτική χρήση των πόρων για την προστασία του περιβάλλοντος (16,8%), ενισχύουν τις βιώσιμες υποδομές μεταφορών (32,7%) και βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης (2,1%).

περισσότερα