Θέσπιση ειδικών κανόνων για τη χρήση των Διαρθρωτικών Ταμείων από την Ελλάδα

02/10/2015

Στις 3 Σεπτεμβρίου, υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τη θέσπιση ειδικών μέτρων που στοχεύουν στην αύξηση της προχρηματοδότησης της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, καθώς και στην αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης στο 100% και του ανώτατου ορίου πληρωμών για τα έργα της προγραμματικής περίοδο 2007-2013. Με αυτό τον τρόπο, η Ε.Ε. ευελπιστεί ότι θα αντιμετωπιστεί η έλλειψη ρευστότητας και θα διασφαλιστεί η επάρκεια οικονομικών μέσων για την υλοποίηση των νέων προγραμμάτων στην Ελλάδα.

περισσότερα