Θέσπιση ειδικών μέτρων για τη στήριξη της γεωργίας στα μικρά νησιά του Αιγαίου

01/03/2013

Στις 25 Φεβρουαρίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν για το νομικό πλαίσιο που θα διέπει τη στήριξη της γεωργίας στις απόκεντρες περιοχές και στα μικρά νησιά του Αιγαίου πελάγους. Η θέσπιση οικονομικής ενίσχυσης αφορά όλα τα νησιά του Αιγαίου, εκτός της Κρήτης και της Εύβοιας, λόγω της δύσκολης επικοινωνίας τους με την ηπειρωτική χώρα. Συγκεκριμένα, τα μέτρα αποσκοπούν στην  ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής, στον περιορισμό του κόστους μεταφοράς, καθώς και στη διευκόλυνση του εφοδιασμού με πρώτες ύλες προκειμένου τα αγροτικά προϊόντα των μικρών νησιών να καταστούν ανταγωνιστικά στην ενιαία αγορά. Η ετήσια ενίσχυση έχει καθοριστεί σε 23,93 εκατ. ευρώ.

περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα