Θέσπιση μέτρων για την απλούστευση της γραφειοκρατίας

02/05/2013

Στις 24 Απριλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε πρόταση κανονισμού για τον περιορισμό της υπερβολικής γραφειοκρατίας που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις κατά την αναγνώριση ή πιστοποίηση δημόσιων εγγράφων, όπως τα πιστοποιητικά γέννησης, γάμου, υπηκοότητας, το ποινικό μητρώο και τα καταστατικά των εταιρειών. Επιπλέον, ο κανονισμός προβλέπει τη διάθεση πολύγλωσσων εντύπων, ώστε τα επίσημα δημόσια έγγραφα να μην χρειάζονται μετάφραση και να διευκολυνθεί η μετεγκατάσταση των πολιτών ή των επιχειρήσεων σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., καθώς και η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και των υπηρεσιών στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα