Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών

02/01/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε οδηγία, που προσδιορίζει ότι τα Διοικητικά Συμβούλια των εισηγμένων εταιρειών στο χρηματιστήριο, θα πρέπει να απαρτίζονται με τουλάχιστον 40% από γυναικεία μέλη. Οι διατάξεις της οδηγίας δεν αφορούν στις ΜΜΕ και προβλέπεται να τεθούν σε εφαρμογή μέχρι το 2018 για τις εταιρείες του δημοσίου και το 2020 αντίστοιχα για τις ιδιωτικές εταιρείες. Σε περίπτωση μη τήρησης της οδηγίας, προβλέπονται κυρώσεις, όπως ο αποκλεισμός των εταιρειών από τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών για δημόσιες συμβάσεις και ο μερικός αποκλεισμός τους από τις χρηματοδοτήσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων.

περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα