Λευκή Βίβλος για το μέλλον της Ευρώπης

05/04/2017

Την 1η Μαρτίου, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Γιούνκερ παρουσίασε τα πέντε επικρατέστερα σενάρια για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να εξελιχθεί η Ένωση μέχρι το 2025.  Η Λευκή Βίβλος σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας με την οποία η Ε.Ε. των 27 κρατών μελών καλείται να αποφασίσει αν θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για την επιτυχή ολοκλήρωση των υφιστάμενων μεταρρυθμίσεων, αν θα επιτρέψει στα κράτη που το επιθυμούν να αναπτύξουν μεγαλύτερη δράση σε συγκεκριμένους τομείς, αν θα συγκεντρώσει τους πόρους της σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής, αν θα εστιάσει τις ενέργειες στην επίτευξη της ενιαίας αγοράς ή τέλος, αν θα επιδιώξει την εμβάθυνση της Ένωσης με περισσότερες αρμοδιότητες, πόρους και κοινές διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε όλους τους τομείς. 

περισσότερα