Νέα πρωτοβουλία της Ε.Ε. για την υποστήριξη της κυκλικής οικονομίας

31/12/2015

Στις 2 Δεκεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία που περιλαμβάνει αναθεωρημένες νομοθετικές προτάσεις για την τροποποίηση 6 οδηγιών αναφορικά με τον οικολογικό σχεδιασμό των προϊόντων, την ανάπτυξη ποιοτικών προτύπων για τη συσκευασία τους, την ανάκτηση και την ανακύκλωσή τους στο τέλος του κύκλου ζωής τους, καθώς και τη βελτίωση της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων με απώτερο σκοπό την αποδοτικότερη χρήση των πόρων και την παραγωγή λιγότερων αποβλήτων. Με την εφαρμογή των νέων μέτρων, η Επιτροπή εκτιμά ότι θα πετύχει, μέχρι το 2030, την ανακύκλωση του 65% των αστικών αποβλήτων και τον περιορισμό της υγειονομικής ταφής τους στο 10%.

περισσότερα