Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το INTERREG EUROPE

11/05/2018

Η Ε.Ε. θα χρηματοδοτήσει προτάσεις που θα αφορούν στην προώθηση της διαπεριφερειακής συνεργασίας και θα στοχεύουν στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, στην υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ, στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στα αστικά κέντρα, καθώς και στην προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Με την τελευταία προκήρυξη της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, η Επιτροπή επιδιώκει να συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης και στη βιώσιμη εδαφική ανάπτυξη της Ε.Ε.. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 22 Ιουνίου.