Οι Δήμοι της Αττικής αναπτύσσουν συνεργασίες με τουρκικές τοπικές αρχές

03/03/2014

Στα πλαίσια του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (I.P.A.), εγκρίθηκε η συμμετοχή της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.) σε σχέδιο αδελφοποίησης των Ευρωπαϊκών τοπικών αρχών με αντίστοιχες από την Τουρκία. Το πρόγραμμα προβλέπει την πραγματοποίηση μίας αρχικής συνάντησης εργασίας στην ’γκυρά, στις 14 – 16 Απριλίου, προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας και να προσδιοριστούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Στη συνέχεια οι ελληνικές τοπικές αρχές θα συμμετάσχουν στις ανταλλαγές επισκέψεων και θα αναπτύξουν συνεργασίες με αντίστοιχες τουρκικές αρχές, κυρίως στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού.

περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα