Οι προτεραιότητες της Ε.Ε. για το 2018

05/02/2018

Στις 10 Ιανουαρίου, το Σώμα των Επιτρόπων επεξεργάστηκε τις προτεραιότητες της Ένωσης για το τρέχον έτος, που αφορούν κυρίως στη μεταρρύθμιση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, στη διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων, στην αναδιοργάνωση του συστήματος ασύλου της ΕΕ, στην υλοποίηση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και στην πρόοδο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τα Δυτικά Βαλκάνια. Επιπλέον, βασική προτεραιότητα αποτελεί η σύσταση μίας ειδικής ομάδα εργασίας, που θα αποτελείται από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής των Περιφερειών και των εθνικών κοινοβουλίων, η οποία θα έχει ως αποστολή την υποβολή συστάσεων για την καλύτερη εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, καθώς και για την καλύτερη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης.