Οι στρατηγικές των κρατών-μελών είναι ευθυγραμμισμένες με τους στόχους της στόχους της στρατηγικής της

03/11/2015

Πρόσφατη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάνοντας διεξοδική ανάλυση των στρατηγικών σχεδίων με τις επενδυτικές προτεραιότητες των 28 κρατών μελών της Ε.Ε. εξηγεί ποιες είναι οι καινοτομίες που εισήχθησαν κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο (2014-2020). Διαπιστώνει ότι σημαντικό μέρος των Κοινοτικών χρηματοδοτήσεων θα διατεθεί στη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων (15%), στην προώθηση των βιώσιμων μεταφορών (14,8%) και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ (13,9%). Επιπλέον, ορισμένα κράτη μέλη, όπως η Ελλάδα, περιλαμβάνουν στη "συμφωνία εταιρικής σχέσης" συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της φτώχειας, με αποτέλεσμα να υπάρχει συγκέντρωση των πόρων σε αυτό το σκοπό. 

περισσότερα