Ο μελλοντικός προϋπολογισμός της Ε.Ε.

29/09/2017

Στις 25 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση ανταλλαγής απόψεων για το νέο χρηματοδοτικό και δημοσιονομικό πλαίσιο που θα επιτρέψει την εφαρμογή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ε.Ε.. Η επιτροπή καλείται να καταθέσει την πρότασή της, μέχρι το Μάρτιο του 2018, λαμβάνοντας υπόψη την έξοδο του Ηνωμένου Βασίλειο από την Ένωση, την δημοσιονομική στενότητα των κρατών μελών, καθώς και την ανάγκη αντιμετώπισης των προκλήσεων, όπως η έρευνα και ανάπτυξη, η άμυνα, η ασφάλεια, οι τεχνολογικές και κλιματικές αλλαγές. Δεδομένου ότι η αναντιστοιχία μεταξύ των οικονομικών παροχών της Ε.Ε. και της αποδοχής της από τους πολίτες ως θετική προοπτική, ποτέ δεν ήταν τόσο μεγάλη, διαφαίνεται ότι θα υπάρξει διεύρυνση του προϋπολογισμού μόνο στην περίπτωση επανεστίασης των χρηματοδοτικών εργαλείων προς την παραγωγή Δημόσιων Αγαθών.

περισσότερα