Παροχή πρόσθετης βοήθειας σε κράτη μέλη που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές

05/04/2017

Στόχος της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι να παρέχεται γρήγορη, πρόσθετη και αποτελεσματική στήριξη στα κράτη μέλη που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη εθνικής συγχρηματοδότησης. Η αποκατάσταση των υποδομών, των δασικών εκτάσεων και του παραγωγικού δυναμικού θα μπορεί να γίνει με ποσοστό συγχρηματοδότησης έως 100% από το Ευρωπαϊκού Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.). Ο συνολικός προϋπολογισμός του Ε.Τ.Π.Α. θα παραμείνει αμετάβλητος και οι δράσεις του θα είναι συμπληρωματικές της αρωγής που διατίθεται από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ε.Ε. (Τ.Α.Ε.Ε.). 

περισσότερα