Προτάσεις του Ε.Κ. για μία αποτελεσματική χρήση των διαρθρωτικών πόρων (2014-20)

03/02/2014

Στις 14 Ιανουαρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισήμανε ότι η εφαρμογή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και η διασφάλιση της ποιότητας των συμφωνιών εταιρικής σχέσης αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση, ώστε οι χρηματοδοτήσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο και να παράγουν απτά αποτελέσματα. Επιπλέον, εκτιμά ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι οι πλέον κατάλληλες για να εντοπίσουν τις αναπτυξιακές ανάγκες της περιοχής τους και προτείνει να αναβαθμιστεί η συμμετοχή των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων κατά το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα