Πρωτοβουλία για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών

03/06/2013

Στις 8 Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις προτάσεις της για την αντιμετώπιση των εμποδίων που συναντούν οι ευρωπαίοι πολίτες στην αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων τους. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή προτείνει 12 δράσεις που αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στη διευκόλυνση της εργασίας, της πρακτικής άσκησης και της εγκατάστασης σε άλλη χώρα της Ε.Ε., στη μείωση της  γραφειοκρατίας για τους πολίτες που ζουν και ταξιδεύουν στην Ε.Ε., στην προστασία των περισσότερο ευάλωτων ομάδων, στην εξάλειψη των εμποδίων στις διασυνοριακές συνδιαλλαγές, καθώς και στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες.

περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα