Πρωτοβουλία της Ε.Ε. για τη δημιουργία ελεύθερων σημείων πρόσβασης στο διαδίκτυο

20/12/2016

Στο πλαίσιο του προγράμματος Wifi4EU, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την ανάπτυξη της ελεύθερης ασύρματης συνδεσιμότητας σε τοπικές κοινότητες. Η πρόταση αποβλέπει στη διάθεση 120 εκατ. ευρώ σε φορείς του δημοσίου τομέα προκειμένου να παράσχουν δωρεάν ασύρματη συνδεσιμότητα μέσω της εγκατάστασης τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης.

Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις δεν θα πρέπει να επικαλύπτουν τα έργα που αναπαράγουν ήδη υφιστάμενες ιδιωτικές ή δημόσιες προσφορές με παρόμοια χαρακτηριστικά, ώστε να μην προκαλούνται αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

Η οικονομική βοήθεια προβλέπεται να είναι διαθέσιμη το δεύτερο εξάμηνο του 2017 και θα κατανεμηθεί με γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο στα κράτη μέλη της Ε.Ε..

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα