Πρώτη προκήρυξη του προγράμματος URBACT III για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη

04/05/2015

Κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο (2014-20), η Ε.Ε. θα διαθέσει 96,3 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση της ικανότητας των πόλεων να διαχειρίζονται βιώσιμες αστικές πολιτικές, με ολοκληρωμένο και συμμετοχικό τρόπο. Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά στο σχεδιασμό Τοπικών Σχεδίων Δράσης  (Τ.Σ.Δ.), ενώ οι επόμενες θα γίνουν στις αρχές του 2016 και θα αφορούν στην εφαρμογή των Τ.Σ.Δ. και στην κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων. Οι προτάσεις για την πρώτη προκήρυξη πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 16 Ιουνίου και να έχουν προϋπολογισμό 600.000 - 750.000 ευρώ. Επιλέξιμοι προς χρηματοδότηση είναι μόνο οι δημόσιοι φορείς.

περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα