Σημαντική αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ε.Ε..

22/02/2016

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της EUROSTAT, σε μία δεκαετία, η συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών στη συνολική κατανάλωση ενέργειας έχει διπλασιαστεί. Από 8,5% το 2004, έφτασε στο 16% το 2014. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Σουηδία (52,6) στη Λεττονία (38,7%) και στη Φινλανδία (38,7%), ενώ τα χαμηλότερα παρατηρούνται στο Λουξεμβούργο (4,5%), στη Μάλτα (4,7%) και στην Ολλανδία (5,5%).

Η προσαρμογή αυτή που καταγράφει η EUROSTAT, είναι το αποτέλεσμα των προσπαθειών που καταβάλουν τα κράτη μέλη για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής "Ευρώπη 2020", όπου προβλέπεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας να καλύψει το 20% των συνολικών αναγκών της Ε.Ε.. Για το κάθε κράτος-μέλος έχει προσδιοριστεί ειδικός στόχος και είναι αξιοσημείωτο ότι η Ελλάδα, που έχει ως στόχο το 18% μέχρι το 2020, έχει ήδη καταφέρει να παράγει το 15,1% των ενεργειακών της αναγκών από ανανεώσιμες μορφές ενέργειας.

περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα