Σημαντικότερος ο ρόλος της ΕΤΕπ στην Πολιτική Συνοχής

12/05/2016

Σε μελέτη, που παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ε.Κ., γίνεται συγκριτική ανάλυση των υπηρεσιών που παρείχε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) αναφορικά με την επίτευξη των στόχων της Πολιτικής Συνοχής. Η μελέτη αποτιμά την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των επενδύσεων της ΕΤΕπ, καθώς και την συνεισφορά της ΕΤΕπ στη χρηματοδότηση επενδύσεων υψηλού ρίσκου και στην εφαρμογή της στρατηγικής "Ευρώπη 2020". Επιπλέον, προτείνει την ενεργότερη συμμετοχή της ΕΤΕπ στις χρηματοδοτήσεις της τρέχουσας προγραμματική περίοδο (2014-20)  και εκτιμά ότι με τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων θα συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Ε.Ε..

περισσότερα