Το Ε.Κ. ζητά αύξηση των χρηματοδοτήσεων για την Απασχόληση των Νέων

14/11/2016

Στις 26 Οκτωβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με ευκαιρία την υιοθέτηση του προϋπολογισμού για το 2017, προτείνει, μεταξύ άλλων, την πρόσθετη διάθεση 1.5 δισ. ευρώ στην Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων. Η πρόταση του Ε.Κ. αποβλέπει στην αντιμετώπιση των τρεχουσών προκλήσεων, όπως η ένταξη των προσφύγων και η υψηλή ανεργία των νέων, με την αξιοποίηση των πρόσθετων κονδυλίων που θα προκύψουν από την ενδιάμεση αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της ΕΕ (2014-20). Η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του Συμβουλίου και του Ε.Κ. είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του προϋπολογισμού του επόμενου έτους.

περισσότερα