Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει τη δημιουργία “Έξυπνων Πόλεων”

03/03/2014

Σε πρόσφατη μελέτη, που παρουσιάστηκε στην κοινοβουλευτική Επιτροπή "Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας" του Ε.Κ., επισημαίνεται η ανάγκη δημιουργίας μοντέλων για την ανάπτυξη «Έξυπνων Πόλεων», που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες οικονομικές, κοινωνικές, δημογραφικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις των ευρωπαϊκών αστικών περιοχών. Για την επίτευξη των στόχων, η μελέτη προσδιορίζει ως καθοριστικούς παράγοντες την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, τη συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και την αποτελεσματική χρήση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών. Επίσης, προτείνει το σχεδιασμό και την εφαρμογή ρεαλιστικών  στρατηγικών που θα βασίζονται στη χρήση των διαθέσιμων υποδομών, στην ενθάρρυνση της καινοτομίας, καθώς και στην ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων συνεργασίας.

περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα