Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης χρηματοδότησης των ορεινών περιοχών

11/04/2016

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, κρίνεται αναγκαία η προσαρμογή των πολιτικών της Ε.Ε. στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ορεινών περιοχών, προκειμένου να προαχθεί η οικονομική δραστηριότητα, να προστατευθεί η βιοποικιλότητα και να αντιμετωπιστούν η κλιματική αλλαγή και οι δημογραφικές προκλήσεις. Για την επίτευξη των στόχων η μελέτη δεν προτείνει τη δημιουργία ενός νέου χρηματοδοτικού μηχανισμού, αλλά προτείνει τον αποτελεσματικότερο συντονισμό μεταξύ των υφιστάμενων Διαρθρωτικών Ταμείων προκειμένου να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των ορεινών περιφερειών.

περισσότερα