Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης χρηματοδότησης των ορεινών περιοχών

11/04/2016

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, κρίνεται αναγκαία η προσαρμογή των πολιτικών της Ε.Ε. στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ορεινών περιοχών, προκειμένου να προαχθεί η οικονομική δραστηριότητα, να προστατευθεί η βιοποικιλότητα και να αντιμετωπιστούν η κλιματική αλλαγή και οι δημογραφικές προκλήσεις. Για την επίτευξη των στόχων η μελέτη δεν προτείνει τη δημιουργία ενός νέου χρηματοδοτικού μηχανισμού, αλλά προτείνει τον αποτελεσματικότερο συντονισμό μεταξύ των υφιστάμενων Διαρθρωτικών Ταμείων προκειμένου να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των ορεινών περιφερειών.

περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα