Το μέλλον των «εμβληματικών πρωτοβουλιών» στην πολιτική συνοχής

03/12/2012

Στις 27 Νοεμβρίου, παρουσιάστηκε η μελέτη του Ε.Κ. όπου αναλύεται η συμβολή των Διαρθρωτικών Ταμείων στην υλοποίηση των 7 «εμβληματικών πρωτοβουλιών» της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (καινοτομία, ψηφιακό θεματολόγιο, βιομηχανική πολιτική, αποδοτικότητα των πόρων, δεξιότητες και θέσεις εργασίας, νεολαία σε δράση και καταπολέμηση της φτώχειας), κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο (2007-13). Επιπλέον, παρέχονται συστάσεις για την καλύτερη ενσωμάτωσή τoυς στον προγραμματισμό της επόμενης  περιόδου (2014-2020) και προτείνεται, μεταξύ άλλων, η καθιέρωση κινήτρων προς τα κράτη μέλη για την υιοθέτησή τους.

περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα