Επιπρόσθετη χρηματοδότηση 6 δις. ευρώ για την απασχόληση των νέων

01/04/2013

Στις 12 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την τροποποίηση του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου προκειμένου να διατεθούν 6 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενθάρρυνση της απασχόλησης των νέων ανέργων. Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι περιφέρειες που έχουν ποσοστό ανεργίας στους νέους, ηλικίας 15 – 24 ετών, μεγαλύτερο του 25%. Για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας, είναι απαραίτητο το κάθε κράτος μέλος να προβλέψει την έγκαιρη ένταξη των μέτρων αναφορικά με την απασχόληση των νέων στον προγραμματισμό του Ε.Κ.Τ., ώστε οι περιφέρειες να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τους προβλεπόμενους πόρους με την έναρξη ισχύος του νέου δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-20.

περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα