Πρωτοβουλία ευρωπαϊκών περιφερειών για τη συνέχιση της Πολιτικής Συνοχής

05/02/2018

Στις 25 Ιανουαρίου, οι περιφέρειες Nouvelle Aquitaine(Fr), Emillia Romagna(It), Hessen(De) και Wielkopolska(Pl) παρουσίασαν στην κα Corina CRETÇU, αρμόδια Επίτροπο για την Περιφερειακή Πολιτική, ένα κοινό μανιφέστο για το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής. Οι 4 περιφέρειες ευελπιστούν ότι θα συνεχιστεί, κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο, η παροχή διαρθρωτικών πόρων προς όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Έχοντας ως στόχο τη μεγιστοποίηση της ενωσιακής προστιθέμενης αξίας, προτείνουν τη συνέχιση του επταετούς σχεδιασμού, τη ριζική απλοποίηση των κανόνων, την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, καθώς και την παροχή μεγαλύτερης ελευθερίας στις περιφέρειες για τον καθορισμό των στόχων.