Δημιουργία ενιαίας δικτυακής πύλης για τις Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις

01/07/2013

Στις 25 Ιουνίου, η Γ.Δ. "Επιχειρήσεις και Βιομηχανία" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έθεσε σε λειτουργία μία ενιαία δικτυακή πύλη, προκειμένου να διευκολύνει την ενημέρωση των επιχειρήσεων αναφορικά με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα της Ε.Ε.. Η πύλη παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που μπορούν οι Μ.Μ.Ε. να υποβάλλουν αιτήσεις προς χρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, καθώς και για την πρόσβασή τους σε εγγυήσεις, δάνεια και επιχειρηματικά κεφάλαια. Η δικτυακή πύλη είναι διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε.

περισσότερα