Διαμόρφωση μίας Ευρωπαϊκής Κοινής Αντίληψης για την Ανάπτυξη

09/12/2016

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη νέα στρατηγική προσέγγιση της Ε.Ε. για την υλοποίηση του Θεματολογίου των Ηνωμένων Εθνών που αφορά στην παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη, με ορίζοντα το 2030. Με αυτό τον τρόπο, ενσωματώνοντας τους 17 στόχους της διεθνούς κοινότητας για τη βιώσιμη ανάπτυξη στις τρέχουσες προτεραιότητες της Επιτροπής, θεσπίζεται ένα κοινό όραμα και πλαίσιο για τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.. Απώτερος σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να διαμορφωθεί κοινή στρατηγική και να προγραμματιστούν κοινές δράσεις, ώστε να αυξηθούν η αξιοπιστία, η αποτελεσματικότητα και ο αντίκτυπος της αναπτυξιακής πολιτικής της Ε.Ε..

περισσότερα