Αναθεώρηση του νομοθετικού πλαίσιου της Ε.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις

03/02/2014

Στις 15 Ιανουαρίου, εγκρίθηκαν οι νέοι κανόνες και τα κριτήρια που θα διέπουν την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων παραχώρησης για τις προμήθειες έργων, αγαθών και υπηρεσιών από τους φορείς του δημοσίου. Με την νέα νομοθεσία, θεσπίζονται κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα και εισάγονται νέα κριτήρια ανάθεσης που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στις ποιοτικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους, καθώς και στις κοινωνικές πτυχές. Είναι αξιοσημείωτο ότι η παροχή νερού, ως δημόσιο αγαθό ιδιαίτερης σημασίας, εξαιρέθηκε από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Τα Κράτη Μέλη πρέπει να μεταφέρουν τις διατάξεις της νέας οδηγίας στις εθνικές νομοθεσίες, εντός 24 μηνών.

περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα