Αναθεώρηση της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων

01/11/2017

Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναποφάσισαν την  αναθεώρηση της οδηγίας που διέπει την απόσπαση εργαζομένων, έχοντας ως γνώμονα τη δίκαιη μεταχείριση των εργαζομένων, καθώς και τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις. Με τη διαμόρφωση του νέου κανονιστικού πλαισίου, η χρονική διάρκεια απόσπασης των εργαζόμενων δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες και τα δικαιώματά τους θα υπόκεινται στη νομοθεσία και τις πρακτικές του κράτους υποδοχής. Είναι αξιοσημείωτο ότι η νέα οδηγία δεν αφορά τους εργαζόμενους στις διεθνείς οδικές μεταφορές. Οι νέες διατάξεις προβλέπεται να τεθούν σε ισχύ το 2021.περισσότερα