Αναθεώρηση των κανόνων της Ε.Ε. για τη βιολογική παραγωγή

29/09/2017

Οι νέοι κανόνες στοχεύουν στην απλούστευση των προτύπων πιστοποίησης και στην εναρμόνιση των μέτρων προφύλαξης, αυξάνοντας έτσι την ασφάλεια δικαίου. Με την πρωτοβουλία αυτή, η Επιτροπή επιδιώκει την ενθάρρυνση του θεμιτού ανταγωνισμού, την πρόληψη της απάτης και ευελπιστεί ότι θα τονωθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς τα βιολογικά προϊόντα. Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα ομαδικής πιστοποίησης, ώστε να καταστεί εφικτή η βιολογική πιστοποίηση προϊόντων από μικροκαλλιεργητές. Επιπλέον, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των κανόνων βιολογικής παραγωγής και προβλέπεται η ανάπτυξη νέων εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες.

περισσότερα