Σύμπραξη ελληνικών φορέων για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στις ευρωπαϊκές εκλογές

01/07/2013

Στο πλαίσιο του Κοινοτικού προγράμματος «Νεολαία σε Δράση», το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.), σε συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο. Τρικωμία, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.) και το Δήμο Ασπροπύργου, υπέβαλε την πρόταση You.In.EU που αποβλέπει στην ευαισθητοποίηση των νέων για το ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών και έχει ως απώτερο στόχο την αύξηση της συμμετοχής των νέων στις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές, το Μάιο του 2014. Για το σκοπό αυτό, θα διατεθούν 75.000 ευρώ για την οργάνωση συνεδρίων, ενημερωτικών σεμιναρίων και τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής πλατφόρμας. Με αυτό τον τρόπο, θα δοθεί η δυνατότητα σε νέους από 10 Κράτη Μέλη, να ανταλλάζουν απόψεις σε θεματικούς τομείς όπως η ευρωπαϊκή ιθαγένεια και τα δικαιώματα των πολιτών, η απασχόληση και η κινητικότητα των νέων, καθώς και το φυσικό περιβάλλον.

περισσότερα