Πιλοτικό πρόγραμμα για την κατάρτιση των στελεχών της πολιτικής συνοχής (PEER 2 PEER)

04/05/2015

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρηματοδοτήσει τη διακρατική ανταλλαγή 80-100 εμπειρογνωμόνων από το δημόσιο τομέα, προκειμένου να βελτιωθεί  η  ικανότητα των φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση των διαρθρωτικών πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής. Για το σκοπό αυτό, το 2015, θα διαθέσει 500.000 ευρώ σε δράσεις που θα αφορούν στην αποστολή εμπειρογνωμόνων σε άλλο Κράτος-Μέλος, καθώς και στην οργάνωση διακρατικών σεμιναρίων και επισκέψεων εργασίας. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται κατευθείαν στο δικτυακό σύνδεσμο της Γ.Δ. - Περιφερειακή Πολιτική.

περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα