Δημόσια διαβούλευση της Ε.Ε. για την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών

04/05/2015

Στις 18 Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την Πράσινη Βίβλο  για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς κεφαλαίων και καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις προτάσεις τους, μέχρι τις 13 Μαΐου. Με την πρωτοβουλία αυτή, η Επιτροπή αποβλέπει στην οικοδόμηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, ώστε να καταργηθούν οι φραγμοί που εμποδίζουν τις διασυνοριακές επενδύσεις, να αυξηθεί η χρηματοπιστωτική ρευστότητα, να διευκολυνθούν οι δυνατότητες χρηματοδότησης των ΜμΕ και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την περαιτέρω ανάπτυξη των Κρατών-Μελών.

περισσότερα