Αλλαγή πολιτικής της Ε.Ε. στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

02/12/2013

Στις 5 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τον περιορισμό των υφιστάμενων κρατικών ενισχύσεων προς τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και να αποφευχθούν περιπτώσεις αθέμιτου ανταγωνισμού στην ενιαία εσωτερική αγορά. Με νέες κατευθυντήριες γραμμές, η Επιτροπή θα υποστηρίξει τη δημιουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από παραδοσιακές πηγές, όπως ο λιγνίτης και το υγραέριο. Με αυτό τον τρόπο, επιδιώκει να εξασφαλίσει τον αποτελεσματικό εφοδιασμό των νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε ηλεκτρική ενέργεια.

περισσότερα