Μείωση της γραφειοκρατίας και διευκόλυνση της κινητικότητας των πολιτών και των επιχειρήσεων

03/03/2014

Στις 4 Φεβρουαρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε έναν νέο κανονισμό που απλοποιεί τις διαδικασίες για την απόδειξη της γνησιότητας των δημοσίων εγγράφων, όπως τα πιστοποιητικά γέννησης ή γάμου. Ο νέος νόμος καταργεί ορισμένες διοικητικές διαδικασίες, όπως αυτές της «νομιμοποίησης» και της «επισημείωσης» εγγράφων που αφορούν την προσωπική και οικογενειακή κατάσταση. Επιπλέον, προβλέπει τη δημιουργία πολύγλωσσων τυποποιημένων εντύπων, προκειμένου να αποφευχθεί η μετάφραση τους και να μειωθούν τα τέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

περισσότερα