Νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα

01/07/2013

Στις 19 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε την αναθεώρηση των κανόνων, που θα εφαρμόσουν τα Κράτη Μέλη στην κατάρτιση των νέων εθνικών χαρτών για τις περιφερειακές ενισχύσεις. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης,  αύξησε τόσο τα ανώτατα όρια των ποσοστών επιχορήγησης όσο και την πληθυσμιακή κάλυψη των ενισχύσεων (από 46,1% σε 47,2%). Είναι αξιοσημείωτο ότι στις πλέον αναπτυγμένες περιφέρειες  (ΑΕΠ>90%), οι ενισχύσεις θα διατεθούν σε επιχειρήσεις που εισάγουν νέες οικονομικές δραστηριότητες ή επενδύουν στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2014.

περισσότερα