Νέος οδηγός για την παροχή κρατικών ενισχύσεων

01/03/2013

Στις 15 Φεβρουαρίου, η Επιτροπή δημοσιοποίησε τον αναθεωρημένο οδηγό αναφορικά με την εφαρμογή των κανόνων που θα διέπουν τη διάθεση των κρατικών ενισχύσεων για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (Υ.Γ.Ο.Σ.) προκειμένου να αποφευχθούν περιπτώσεις αθέμιτης στρέβλωσης του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά της Ε.Ε.. Ο οδηγός διευκρινίζει, μεταξύ άλλων, ότι οι περιφερειακές και τοπικές αρχές απαλλάσσονται της υποχρέωσης να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή την ανάθεση παροχής υπηρεσιών, όταν οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν Κοινωνικές Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (Κ.Υ.Κ.Ω.), όπως υπηρεσίες υγείας και μακροχρόνιας περίθαλψης, φροντίδας παιδιών, πρόσβασης και επανένταξης στην αγορά εργασίας, μέριμνας και κοινωνικής ένταξης ευπαθών ομάδων.

περισσότερα