Νέα στρατηγική για επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις

03/06/2013

Στις 21 Μαΐου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκφέροντας γνώμη αναφορικά με τη Λευκή Βίβλο για τις βιώσιμες συντάξεις, παρατηρεί ότι ο σχεδιασμός των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία τόσο εντός όσο και μεταξύ των κρατών μελών. Διαπιστώνει ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, καθώς και οι προκλήσεις που θέτει η γήρανση του πληθυσμού έχουν καταστήσει ευάλωτα τα συνταξιοδοτικά συστήματα και κρίνει σκόπιμη την υιοθέτηση στρατηγικών που θα συνδυάζουν την καθολική/δημόσια σύνταξη με μία επαγγελματική/επικουρική σύνταξη και με μία εξατομικευμένη σύνταξη που θα βασίζεται στις προσωπικές αποταμιεύσεις.

περισσότερα