Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράμματος ERASMUS+

01/11/2017

Με την νέα πρόσκληση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να συμβάλει στην προώθηση της κινητικότητας των νέων, στην ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων, στην αύξηση των προοπτικών απασχόλησης των πολιτών της Ε.Ε., καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, το 2018, θα διατεθούν 2.491 εκατ. ευρώ σε δράσεις κινητικότητας νέων, εκπαιδευτικών και επαγγελματιών, στη δημιουργία πανεπιστημιακών εδρών “Jean Monnet”, σε αθλητικές δραστηριότητες και σε συμπράξεις συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, καθώς και οι φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού είναι επιλέξιμοι προς χρηματοδότηση.περισσότερα