Νέα συμφωνία για την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

05/12/2017

Στις 22 Νοεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την μεταρρύθμιση του Ενωσιακού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) και το κείμενο της συμφωνίας υποβλήθηκε προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι αξιοσημείωτο ότι με τη νέα νομοθετική πράξη καθορίζονται εκ νέου τα όρια για τη μείωση της ετήσιας ποσότητας εκπομπών αερίου σε 2,2%, διπλασιάζεται το δικαίωμα εγγραφής στο αποθεματικό και ενσωματώνονται διατάξεις για την προστασία της βιομηχανίας από τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Η νέα οδηγία θα τεθεί σε ισχύ είκοσι ημέρες μετά την δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε..

περισσότερα