Οι μακρό-περιφερειακές στρατηγικές ως σημαντικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

04/05/2015

Πρόσφατη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξετάζει το ρόλο που διαδραματίζει η εφαρμογή των νέων μακρό-περιφερειακών στρατηγικών στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιεί συγκριτική ανάλυση των υφιστάμενων στρατηγικών, συμπεραίνει ότι έχουν αποτελέσει χρήσιμα εργαλεία στην ανάπτυξη των σχέσεων της Ε.Ε με τα γειτονικά κράτη και εκτιμά ότι η υποστήριξή τους μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση της ανισόμερης ανάπτυξης, καθώς και στην ανάπτυξη εδαφικών συνεργειών.

περισσότερα