Η δικτύωση κέντρων αριστείας ως προϋπόθεση για μία αποτελεσματική πολιτική συνοχής

03/02/2014

Σε έκθεση, που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκτιμάται ότι οι περιφέρειες που υπολείπονται σε υποδομές και ικανότητες στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, πρέπει να προωθήσουν συνεργασίες με ερευνητικά ιδρύματα αριστείας προκειμένου να εκπονήσουν τις στρατηγικές τους για "ευφυή εξειδίκευση" και να ανταποκριθούν με αυτό τον τρόπο στις απαιτήσεις της νέας προγραμματικής περιόδου. Επιπλέον, η  έκθεση θεωρεί ότι η ποιότητα της συνεργασίας μεταξύ των περιφερειακών αρχών και των κέντρων αριστείας θα επιδράσει καθοριστικά στη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής συνοχής.

περισσότερα