Ο Δήμος Αλίμου προωθεί την απασχολησιμότητα των ηλικιωμένων

01/04/2013

O Δήμος Αλίμου συμμετέχει στο σχέδιο Stimulate 50s+" που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος LEONARDO και αποβλέπει στην εφαρμογή νέων προσεγγίσεων και καινοτόμων μεθόδων στην κατάρτιση των ηλικιωμένων. Στόχος του σχεδίου είναι να διευκολύνει τους ηλικιωμένους στην απόκτηση σύγχρονων δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και θα τους δώσουν τη δυνατότητα να παραμείνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας. Για το σκοπό αυτό, προβλέπεται η κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών που θα απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς, στα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, στους δημόσιους και κοινωνικούς φορείς.  Για την υλοποίηση του "Stimulate 50s+", ο Δήμος Αλίμου θα συνεργαστεί με αντίστοιχους φορείς από την Αγγλία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και τη Φλάνδρα.

περισσότερα