Η διοικητική ικανότητα ως βασική συνιστώσα της Πολιτικής Συνοχής

01/12/2014

Σε μελέτη του Ε.Κ., που παρουσιάστηκε στις 5 Νοεμβρίου, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, εκτιμάται ότι λόγω των αυξημένων διοικητικών απαιτήσεων και παρά την υιοθέτηση μέτρων απλούστευσης στις διαδικασίες για την υλοποίηση της Πολιτικής Συνοχής, κατά την περίοδο 2014-2020, τα κράτη μέλη και οι περιφερειακές τους αρχές αναμένεται να αντιμετωπίσουν σημαντικές δυσκολίες στην αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων που θα διατεθούν από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ). Η ανάλυση 14 εθνικών διοικητικών συστημάτων καταδεικνύει ότι είναι απαραίτητο να γίνουν σημαντικές βελτιώσεις στην κατάρτιση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς και στον αριθμό των επιχειρησιακών προγραμμάτων και των φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση και υλοποίησή τους.

περισσότερα